Bumbiro remitemo yenyika yeZimbabwe unoriziva here? Wana kurudziro yekuziva nezvemitemo inoshanda munyika yedu yeZimbabwe. Teerera nziyo iyi.

Zivai kodzero dzenyu. Wanai nguva yekuverenga bumbiro remitemo yeNyika yeZimbabwe. Nziyo iyi inotikurudzira kuti tizive mitemo yeNyika yedu yeZimbabwe. Iwai nekuteera kwakanaka. Dzanyai (Like) moisa (comment) yenyu, uye muzotumirawo shamwari nehama dzenyu.

Posted by Kumakomo Community Radio Fm on Tuesday, June 9, 2020

Share:

Leave a Comment