Sydney Mangweka - Content Producer/Social media journalist/KCRS Volunteer

Writed 26 posts and 1 comments

Professional photographer – architectural imagery, business portraits, product & travel still images, sound technician, feature films and documentary videos. Award winning Radio Content producer and Social media Journalist.

Vagari vemuChipinge South vanombozivei nezveCOVID-19?

Tinokupai chirongwa pamusoro peruzivo rwune vagari vemuChipinge South maringe nedenda reCovid-19. Teererai munzwe…

Covid 19 namatambudziko ayo kuvasikana namadzimai muChipinge South

Tinokupai chirongwa chinokurukura maringe nematambudziko arikusanganiwa nawo namadzimai nevasikana vanogara muChipinge South. Teererai munzwe…

Ziva mitemo yeNyika

Bumbiro remitemo yenyika yeZimbabwe unoriziva here? Wana kurudziro yekuziva nezvemitemo inoshanda munyika yedu yeZimbabwe. Teerera nziyo iyi…

Ikodzero yako kuziva nezveBumbiro remitemo yenyika

Unozviziva here kuti ikodzero yemunhu wose kuziva bumbiro remutemo renyika. Wana mukana wokuteerera rumbo urwu ugokurudzirwa kuziva Bumbiro renyika yedu yeZimbabwe…