Daily Archives: March 24, 2021

Vagari vemuChipinge South vanombozivei nezveCOVID-19?

Tinokupai chirongwa pamusoro peruzivo rwune vagari vemuChipinge South maringe nedenda reCovid-19. Teererai munzwe…

Covid 19 namatambudziko ayo kuvasikana namadzimai muChipinge South

Tinokupai chirongwa chinokurukura maringe nematambudziko arikusanganiwa nawo namadzimai nevasikana vanogara muChipinge South. Teererai munzwe…